Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.aktiwi.sk sú stanovené nasledovné obchodné  podmienky:

 

I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť INVEX TRADE s.r.o., IČO: 44 475 985, DIČ: 2022707082, IČDPH: SK2022707082, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 20882/R (ďalej len „Predávajúci”).

Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci”) je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach https://www.aktiwi.sk/.

Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

II. Predmet objednávky a objednanie tovaru

Predmetom objednávky je tovar a služby uvedené na www.aktiwi.sk. Po objednaní tovaru bude Kupujúcemu zaslaný e – mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

V prípade, že Kupujúcemu nepríde na mail potvrdenie objednávky, odporúčame, aby  nás kontaktoval na uvedených telefónnych číslach v kontaktoch, prípadne na mail info@aktiwi.sk

Objednávky sú prijímané 24 hodín denne. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru a služieb.

 

III. Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok,

– zaslať objednaný tovar adekvátne zabalený v lehote stanovenej pri príslušnom tovare Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia,

– zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,

– zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,

– dodať tovar s daňovým dokladom o predaji.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

– za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou,

– za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

IV. Povinnosti Kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

– v objednávke pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa, príp. adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platiteľom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať,  za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom

– zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho

– objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závady bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu na vady, ktoré mohli vzniknúť pri preprave.

V. Poštovné a balné, dodacie lehoty

 

Objednávky tovaru v celkovej hodnote do 150 Euro vrátane :

– objednaný tovar zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby GLS – 4,90 EUR/150 CZK, 

– doba dodania tovaru sa nachádza priamo na karte príslušného produktu a je uvedená v počte pracovných dní

– dodacia lehota do 24 hod. od expedovania zásielky,

– kuriér Vás bude pred doručením informovať telefonicky o dodaní zásielky.

Objednávky tovaru v celkovej hodnote nad 150 Euro :

– objednaný tovar zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby GLS, – 0,00 EUR,

– doba dodania tovaru sa nachádza priamo na karte príslušného produktu a je uvedená v počte pracovných dní

– dodacia lehota do 24 hod. od expedovania zásielky,

– kuriér Vás bude pred doručením informovať telefonicky o dodaní zásielky.

 

Príplatok za dobierku – 1,50 EUR/50 CZK

Platba kartou alebo prevodom – 0 EUR

VI. Spôsob platby

Spôsob platby si vyberie Kupujúci v pokladni.

GPWEBPAY :- akceptované sú platobné karty MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, VPAY, Diners Club International.

Bankový prevod : – v prípade voľby platby prevodným príkazom, bude kupujúcemu na mail, ktorý uvedie v objednávke, zaslaná zálohová faktúra so všetkými údajmi potrebnými na prevedenie platby,
– po prijatí platby na náš účet, bude objednaný tovar expedovaný.

Dobierka : – tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní kuriérovi DHL, alebo na výdajnom mieste Zásielkovne.

VII. Odstúpenie od zmluvy –vrátenie tovaru

Platí pri nákupe online cez e-shop

Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 1. Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci  informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese info@aktiwi.sk  alebo písomne na adrese INVEX TRADE s.r.o., A. Hlinku 27, 971 01 Prievidza. Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť TU.V prípade odstúpenia od zmluvy  elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.
 3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu avšak až po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Úhrada platby bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.
 5. Tovar musí byť doručený späť na adresu INVEX TRADE s.r.o., A. Hlinku 27, 971 01 Prievidza najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci – spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci – spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
 7. Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

– tovar nesmie byť používaný,

– tovar musí byť nepoškodený,

– tovar musí byť kompletný,

– tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

Odporúčame Vám, aby ste tovar poslali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

 

VIII. Záručná doba

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Životnosť niektorých produktov, môže byť kratšia, ako je dĺžka záručnej doby.

IX. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti INVEX TRADE, s.r.o..

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky,  tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.

Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné tovar zaslať na adresu uvedenú v kontaktoch, príp. na daňovom doklade, spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu. Reklamácia bude vybavená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka.. Poškodenie tovaru pri preprave k Predávajúcemu, má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 1. označenie a popis závady
 2. číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
 3. kópiu daňového dokladu
 4. kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)

Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní, od  uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady, príp. o dobu potrebnú na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má právo Kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám odporúčame kontaktovať nás aj telefonicky.

Reklamácie sú vybavované:

– telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na čísle 0911 336 625,

– e-mailom na info@aktiwi.sk

– poštou na adrese INVEX TRADE s.r.o., A. Hlinku 27, 971 01 Prievidza.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@aktiwi.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Ochrana osobných údajov

Počas procesu vytvárania objednávky bude Kupujúci požiadaný o poskytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa, IČO, DIČ,IČ DPH). Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na mail info@aktiwi.sk.

Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.aktiwi.sk t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Tieto údaje Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť – poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.

XI. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 03. 2019

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel. č. 032/6400 109, fax. č.: 032/6400 108