Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti INVEX TRADE, s.r.o..

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky,  tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.

 

Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.

 

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné tovar zaslať na adresu uvedenú v kontaktoch, príp. na daňovom doklade, spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu. Reklamácia bude vybavená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka.. Poškodenie tovaru pri preprave k Predávajúcemu, má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený.

 

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

  1. označenie a popis závady
  2. číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
  3. kópiu daňového dokladu
  4. kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)

 

Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní, od  uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady, príp. o dobu potrebnú na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má právo Kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovať nás aj telefonicky.

 

Reklamácie sú vybavované:

– telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:30 na čísle 0911 336 625,

– e-mailom na info@aktiwi.sk

– poštou na adrese INVEX TRADE s.r.o., A. Hlinku 27, 971 01 Prievidza